Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 2020 Σύμφωνα με:   1.Τις διατάξεις των άρθρων 83,86,88 παρ. 3 και 89 του Ν. 3852/2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄ όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  από τον Ν. 4555/19.07.2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2019)  ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΄΄ 2.Την με αριθμ.88/21.08.2019 Εγκύκλιο
Περισσοτερα
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2020 Σύμφωνα με: ΑΑΑ 1.Τις διατάξεις των άρθρων 83,86,88 παρ. 3 και 89 του Ν. 3852/2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄ όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  από τον Ν. 4555/19.07.2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2019)  ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΄΄ 2.Την με αριθμ.88/21.08.2019
Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Οξυγόνου – Ατέλ – Ασετιλίνης Συντήρησης & Αναγόμωσης Φιαλών Οξυγόνου», για 1 (ένα) ημερολογιακό έτος, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης…

Περισσοτερα
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογήαναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» Εκτιμώμενης αξίας 58.907,03€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΟΡΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΤΕΥΔ
Περισσοτερα
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που αφορά στην µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας του «Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης 19, στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη, του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκειµένου
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» Εκτιμώμενης αξίας 158.287,62 € (πλέον Φ.Π.Α.
Περισσοτερα
banner diavgeia ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2020 2023 open data Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία