Μεταδημότευση λόγω γάμου Αίτηση  του ενήλικα πολίτη αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π,
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια παγκακίων», με διάρκεια δυο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων ΙΔΟΧ" , της με αριθμ. πρωτ. 788/12-01-2021 ανακοίνωσης του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με
banner diavgeia epix open data gis ekloges