Επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα Δικαιολογητικά ανασφάλιστου υπερήλικα - Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομική Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντος.* - Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί που δεν έχουν Οικογενειακή