Λόγω διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών. Σε περίπτωση
Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων ΙΔΟΧ" , της με αριθμ. πρωτ. 788/12-01-2021 ανακοίνωσης του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με
banner diavgeia epix open data gis ekloges