Δήλωση Γέννησης 1.Δήλωση νοσοκομείου (γιατρού/μαίας) 2.Αστυνομική ταυτότητα 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4 Ληξιαρχική πράξη γάμου 5 Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ γονέων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών