Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων ανά κωδικό