Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που αφορά στην µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση
Περισσοτερα
ellada20banner
banner diavgeia ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2020 2023 open data