Καλείστε να προσέλθετε στην 47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την
18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. κεκλεισμένων των
θυρών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή
της με υπ’ Αρ. Πρωτ.:77233/13-11-2020 (Αριθμ. Εγκύκλιου 426) του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ όλο
το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων, για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού ( Covid-19)

Author

Comments are closed.