Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί την
12η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).
Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία για τους κάτωθι λόγους:
– Το πρώτο θέμα αφορά: στην 5
η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.
-το δεύτερο θέμα αφορά στην «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων
και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19 αναφορικά με την από
14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου
COVID -19».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1
ο ΘΕΜΑ:
Απόφαση σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την
έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την
«Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για
την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-
19 αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με
αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοίου COVID -19»
και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 28796/04-08-
2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας &
Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του
Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 6% , για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες
για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες ( covid 19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.