ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», μέσω του Προγράμματος της
Περιφέρειας Αττικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου, και ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, για την ΟΜΑΔΑ Β + Γ
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.440,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την
υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Author

Comments are closed.