ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 Περίπτερα:

Ν. 4727/23-09-2020  Ψηφιακή Διακυβέρνηση κ.λ.π. Άρθρα 75- 83

ΦΕΚ 184 Α΄ /23-09-2020

Ν. 3582/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. Άρθρο 72 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010

Ν .3548/20-03-2007 Καταχώρηση δημοσιεύσεων Δημοσίου Τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3

ΦΕΚ 68 Α΄ /20-03-2007

Προεδρικό Διάταγμα 270/30-03-1981 Καθορισμός οργάνων διαδικασίας και  όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

Ν. 4257/ 14-04-2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών  Άρθρο 50 και  76

ΦΕΚ 93 Α΄/14-04-2014

Εγκύκλιος 38/06-06-2014 Αρ. Πρωτ.:Α23463

Ν. 4954/09-07-2022 Συμπληρωματικά μέτρα  για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.λ.π.

Άρθρο 47 (το οποίο αντικαθιστά την παρ.10 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014)

ΦΕΚ 136 Α΄ /06-07-2022

Κανονιστικές διατάξεις:

230/30-12-2019  Αποφ. Δ. Σ. Έγκριση ή μη του Κανονισμού Χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

231/30-12-2019 Αποφ. Δ. Σ. Καθορισμός τελών για τη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το  οικονομικό έτος 2020.