Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως 31-12-2020, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 1.996,40 (Χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0008 «Προμήθεια εργαλείων Καθαριότητας (τσουγκράνες, σκούπες, κ.λ.π.)», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.