Ο Δήμαρχος Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ζώων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους  49.999,28€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.