Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 4/2020  του ΟΑΕΔ, οι ωφελούμενοι της δράσης που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, θα λάβουν  ενημέρωση, είτε τηλεφωνικά είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ (για τις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με τους επιτυχόντες ή δεν υπάρξει επικοινωνία, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός 30 ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων).

Παράλληλα με email θα λάβουν από το ΚΠΑ2 Νίκαιας το Συστατικό Σημείωμα για την τοποθέτησή τους καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου μας (τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail). Από την ημέρα λήψης του Συστατικού Σημειώματος θα υπάρχει προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών για την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Δήμο μας.

 

Τα κοινά δικαιολογητικά για όλες τις ειδικότητες είναι:

 Ο Α/Α (Αύξοντας Αριθμός) της Αίτησης για συμμετοχή στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  1. Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα, για το αν υπάρχει ασφάλιση πριν ή μετά την 01/01/1993 – και όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ και ο Α.Μ..
  2. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή άλλο επίσημο έγγραφο για Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. .
  3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού για το IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος
  4. Τα σχετικά Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις (π.χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  ή Βεβαίωση Κ.Ε.Π.Α.) για  όσους δικαιούνται ειδικές ή γονικές άδειες καθώς και μειωμένο ωράριο εργασίας.
  1. Για τις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι δεν αποδεικνύεται ότι είναι Έλληνες πολίτες, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη ή από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας κατά περίπτωση (βλ. Κεφ. 6, §6.1, της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ).
  1. Υπ. Δήλωση άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για Φυσική Καταλληλότητα και Υγεία , και αντί Ποινικού Μητρώου. (Υπάρχει έτοιμη φόρμα στα αρχεία που ακολουθούν: «Υπ. Δηλ. 1»).
  2. Υπ. Δήλωση άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για χρήση προσωπικών στοιχείων – προσωπικά δεδομένα GDPR. (Υπάρχει έτοιμη φόρμα στα αρχεία που ακολουθούν: «Υπ. Δηλ. 2»).

 

è Επιπλέον τα πρόσθετα ανά ειδικότητα Δικαιολογητικά που θα βρείτε στα πιο κάτω αρχεία (Παράρτημα II & Παράρτημα III της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020).

 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132075226, -304

e-mail: panagiota.kalatzi@nikaia-rentis.gov.gr

 

Author

Comments are closed.