ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 18162/15-05-2024 (Α.Δ.Α.: 91Ζ6ΩΚΑ-ΓΓΗ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας έως πέντε (5) μηνών και με λήξη όχι πέραν της 31/10/2024 για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας.
Author

Comments are closed.