Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.), για ένα (01) άτομο, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες,

με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Μέριμνα, Παρακολούθηση και Εξέταση Βρεφών και Νηπίων, καθώς και η Συμβουλευτική Αγωγή σε θέματα ψυχοσωματικής ανάπτυξης» στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 από 11/10/2023 έως και 20/10/2023

  • είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr                                          (Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά  θα πρέπει να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή)
  • είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,

                                          στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

 Τμήμα ΙΔΑΧ και Έκτακτου Προσωπικού

υπόψη κ. Πάντσου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132075285 -276)

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2023
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ /ΤΕ )
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΜΕ 2/2023
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ )

Author

Comments are closed.