Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, σύμφωνα με τη με αρ. 80/2021 (ΑΔΑ : ΨΘΔΩΩΚΑ-Ο5Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος 94251, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019»,  εκτιμώμενης αξίας  403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ..

Author

Comments are closed.