Σε συνέχεια της με αρ. 22635/29-06-2020 1ης Πρόσκλησης, σχετικά με την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή των υφιστάμενων Πιστοποιημένων Παιδικών χαρών του Δήμου», με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2020, ο Δήμος μας προβαίνει σε 2η Πρόσκληση προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή των παιδικών χαρών» για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μελετών
Περισσοτερα

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Δήμου» για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Βιβλιοθηκών Μουσείων Πινακοθηκών…

Περισσοτερα
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την «Απεντόμωση – μυοκτονία σε δημοτικά κτίρια, παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ και φρεάτια του Δήμου» για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής & Περ/ντος του Δήμου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περισσοτερα
Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για: α) την Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης» για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 39.804,00 (Τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων
Περισσοτερα

Μια μελοποιημένη θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σπείρα του Έρωτα», ετοίμασαν η Ανδρομάχη Δαυλού και ο Άρης Γραικούσης για αντίδοτο της πρωτόγνωρης και ζοφερής πραγματικότητας που βιώνουμε. Πρόκειται…

Περισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ…

Περισσοτερα