Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με
τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του
Ν3852/2010, σε εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του
(ΦΕΚ/Α΄/55), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄ /76), της με αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12-03-2021 (ΦΕΚ/Β΄/996) ΚΥΑ και της με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/16-03-2021 Εγκυκλίου 35 του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-03-2021 και
ώρα 8.00 μ.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Author

Comments are closed.