Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την
26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή της
με υπ’ Αρ. Πρωτ.:77233/13-11-2020 (Αριθμ. Εγκύκλιου 426) του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων, για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (
Covid-19)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.