Σας προσκαλούμε στην 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 06-07-2021 και ώρα 8:30 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.39842/26-06-2021 (ΦΕΚ/Β΄/2744) ΚΥΑ και της με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 Εγκυκλίου 49 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Author

Comments are closed.