Σας προσκαλούμε στην 23η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24-06-2021 και ώρα 8:30 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018) και του αρ. 184 του Ν4635/2019, σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.38197/18-06-2021 (ΦΕΚ/Β΄/2660) ΚΥΑ, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021-signed.Ver_1_1

Author

Comments are closed.