Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η
του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.