Σε συνέχεια της με αρ. 3847/29-07-2020 με ΑΔΑ: Ω3ΙΣΩΚΑ-7ΗΚ Απόφασης Αντιδημάρχου, σχετικά με την Ματαίωση της απευθείας ανάθεσης που αφορά την «Προμήθεια τριών (3) κουβουκλίων φύλαξης για εξωτερικούς χώρους του Δήμου» με διάρκεια δυο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης που αποφασίστηκε με την με αρ. 3139/25-06-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου με ΑΔΑ : ΨΠΙΗΩΚΑ-ΟΚΙ και ΑΔΑΜ:20AWRD006925971 και επανάληψη της διαδικασίας από το στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς για την προαναφερόμενη απευθείας ανάθεση, ο Δήμος μας προβαίνει σε 2η Πρόσκληση προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια τριών (3) κουβουκλίων φύλαξης για εξωτερικούς χώρους του Δήμου» με διάρκεια δυο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Author

Comments are closed.