Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κατακόρυφης Σήμανσης στην οδό ΑΙΣΧΥΛΟΥ με αρ. 96, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  2. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κατακόρυφης Σήμανσης στην οδό ΠΡΟΥΣΣΗΣ από την οδό ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως την οδό Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ, στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  3. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κατακόρυφης Σήμανσης (τοποθέτηση καθρέφτη) στην συμβολή των οδών ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ και ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ, στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  4. Αποδοχή ή μη ενστάσεων των α) ΜΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ – ΜΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, β) ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και γ) ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατά της με αρ. 88/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2024, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, διάρκειας δύο (2) μηνών.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
  4. Έγκριση ή μη των Τεχνικών Προδιαγραφών – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), έγκριση ή μη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΥΣ.) – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), έγκριση ή μη του εντύπου της οικονομικής προσφοράς – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), της κατάρτισης και της σύνταξης των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ««Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ζώων», για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 12.848,88 συμπ/ου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.0002 «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ζώων(τροφές κλπ)», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2024.
  5. Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κατά του κατηγορούμενου Ιωάννη Λαζόπουλου, στην υπόθεση που συζητείται ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιμο της 11-07-2024 και σε κάθε δικάσιμο ύστερα από τυχόν αναβολή.
  6. Νομική υποστήριξη του πρώην Αντιδημάρχου κ.Παύλου Μπίχτα (συν. το με αρ. 1982/2024 – Α20 – 9362 Κλητήριο Θέσπισμα) σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ Α΄/63/24-03-2022) ενώπιον του Α΄ Μον. Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά τη δικάσιμο της 03-07-2024 και σε κάθε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
  7. Νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέντη κ.κ. Νικόλαου Πουλίδη & Γεωργίου Πάλλα (συν. το με αρ. 1982/2024 – Α20 – 9362 Κλητήριο Θέσπισμα) σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄/53) ενώπιον του Α΄ Μον. Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά τη δικάσιμο της 03-07-2024 και σε κάθε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
  8. Νομική υποστήριξη της τέως Δημοτικής Συμβούλου κ. Ειρήνης Βαλλιανάτου (συν. το από 01-06-2024 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας – Γεν. Δ/ση Αστυνομίας Πειραιά – Α.Τ. Αγ.Ι.Ρέντη) σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ Α΄/63/24-03-2022) ενώπιον του Α.Τ. Αγ.Ι.Ρέντη (προανακριτική εξέταση).
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, στην οδό ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ με αρ. 44 στη Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. Π. Δ. σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, στην οδό ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ με αρ.153 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. Γ. Απ. σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, στην οδό ΘΕΙΡΩΝ με αρ.11 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ. Στ. Ελ. σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  12. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος” της εταιρείας “BUENAS VIBRAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 64, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
  13. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας” της εταιρείας “OPTIMUS BILLARDS Ο.Ε.” επί της οδού ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ αρ. 26-28, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
  14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 9,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ αρ.91Α στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΑΛΥΒΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.