Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με Α/Α Συστήματος 204656 σχετικά με την Προσωρινή Κατακύρωση του αποτελέσματος του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 32.177,42€ (πλέον ΦΠΑ 24%) σχετικά με τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης για την παροχή διευκρινήσεων σε συμμόρφωση με την με αρ. 613/2024 απόφαση του 3ου Κλιμάκιου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού.
  1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και του κ. Τσαλαπάτη Γ.
  1. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.
  1. Διαγραφή ή μη ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών και των προσαυξήσεων, από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Πιπίνου αρ.4 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Διαγραφή ή μη ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών και την απαλλαγή από τυχόν προσαυξήσεις, από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Πινδάρου αρ.2 & Πραξιτέλους στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2024.
  2. Έγκριση Σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2024
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 28,88 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ & ΦΥΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 76, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 12,08 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» που βρίσκεται στην οδό ΜΥΚΗΝΩΝ αρ. 25 & Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. XHARJA ERION.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 28,56 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Δαβάκη έναντι του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ αρ.16 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΒΟΡΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 15,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΡΑΛΛΗ αρ. 450 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΓΚΟΛΦΗ ΦΛΩΡΑΣ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 28,16 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ.483 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 12,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Κ. ΓΕΜΕΛΟΥ αρ.63 & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ.
   1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 45,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. 25ης Μαρτίου έναντι του καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ αρ. 170 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΤΖΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.