Σας προσκαλούμε στην 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 18-05-2021 και ώρα 8:30 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018) σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ/Β΄/1944), για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Comments are closed.