Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση χρονικής παράτασης της από 18-11-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των από 28-09-2023 και 20- 05-2024 τροποποιήσεών της, που αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό μεταξύ του κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων/ειδικότητας ΠΕ Διαιτολόγων και του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διαιτολόγων κατόπιν υποδείξεων του ΑΣΕΠ κατά τον έλεγχο, της με αρ. ΣΜΕ 1/2024 (αρ. πρωτ.: 16803/29-04-2024) ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δεκαπέντε (15) ατόμων, με αντίτιμο, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας.
  1. Έγκριση τoυ με αρ. πρωτ. 21365/31-05-2024 Πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, Προμηθειών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2024, σχετικά με την Οριστική Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για ένα (1) έτος», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €393.880,03 συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%.
  1. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 21359/31-05-2024 Πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, Προμηθειών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2024, σχετικά με την Οριστική Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» Εκτιμώμενης αξίας 2.371.209,67 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  2. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 23861/20-06-2023 σύμβασης της εταιρείας με την επωνυμία «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» που αφορά την παροχή υπηρεσίας σχετικά με την «Μνήμη και αντίσταση (Μια διαδρομή στην ιστορία και τον πολιτισμό της Νέας Κοκκινιάς)», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη.
  1. Έγκριση ή μη της πληρωμής έως του ποσού ύψους 610,00 €, της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ – Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία – Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» προκειμένου να γίνει η λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών, της πρώην «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (ΔΗ.ΚΕ.ΝΙ.Ρ– Ν.Π.Ι.Δ.), από την με αρ. 143/17-01-2024 με Α.Δ.Α ΡΛ89ΩΚΑ-ΖΡ7 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης.
  1. Έγκριση αντικατάστασης δυο εκ των εννέα θέσεων εγκατάστασης των υπόγειων (βυθιζόμενων) Γωνιών Ανακύκλωσης, του έργου: «Δράσεις Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη (Α.Τρίτσης Ατ04)».
  1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και του κ. Σπυρίδωνα Καρασούλου.
  1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και του κ. Γεωργίου Πετάκου.
  1. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ύψους ποσού 16.288,61 € για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον πρώην υπάλληλο του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Χριστοφίδη Χρήστο του Νικολάου για το διάστημα από 23/05/1985 ως 31/12/2005 .
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & τοποθέτηση Καμπινών Τηλεπικοινωνίας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας UNITED FIBER M.A.E.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή οδού διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης των Αγίων Αποστόλων λόγω Πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 15,60 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ. 51, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024 κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: POCO THE COFFEE SQUIRREL Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. ΞΑΝΘΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 5,76 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Ελ.Βενιζέλου έναντι του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΓΕΡΒ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΕΦΕΣΣΟΥ αρ. 19, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024 κατόπιν αιτήσεως της κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ- ΜΑΡΙΑΣ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 37,00τ.μ. (25.00 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος και 12,00τ.μ. έναντι του καταστήματος) για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» που βρίσκεται στην οδό ΠΡΟΥΣΣΗΣ αρ.17 & ΓΕΡB. ΓΡΕΒΕΝΩΝ αρ. 156 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Π. ΡΑΛΛΗ 223 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ.ΤΖΕΝΤΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ,για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & Κ. ΠΑΛΑΜΑ, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου,που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 133, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ.ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΣΗΣΤΟΥ, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 3890, ΚΗΥ 6480, ΚΗΥ 6575, Φορτηγά-κοινά μη ανατρεπόμενα-ανοικτά, ΚΗΟ 4226, ΚΗΥ 6543 Φορτηγά-κοινά μη ανατρεπόμενα-κλειστά, και ΚΗΥ 6325 επιβατικό, οχημάτων του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων και βασικών υποδομών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από τους υπαλλήλους ΒΛΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΑΛΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΑΡΜΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΚΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, οι οποίοι δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγών.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Title

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.