Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ης ΣΣΕ του έργου με τίτλο «KAΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2022».
  1. Έγκριση ή μη των Τεχνικών Προδιαγραφών – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), την έγκριση ή μη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΥΣ.) – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), την έγκριση ή μη του εντύπου της οικονομικής προσφοράς – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), της κατάρτισης και της σύνταξης των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια λιπαντικών υγρών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €159.004,46 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», Κ.Α. 20.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», Κ.Α. 30.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», Κ.Α. 35.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2024 και των υπό σύνταξη προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2025 και 2026.
  1. Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του Δήμου κ. Βλάμη Κωνσταντίνου ( συν το υπ’ αρ. 1224/2024, A22-2805 Κλητήριο Θέσπισμα και η υπ’ αρ. 2799/9-6-2020 απόφαση Δημάρχου) σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄/53) ενώπιον του Β΄ Μον. Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά τη δικάσιμο της 19-06-2024 και σε κάθε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
  1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κ. Κωνσταντίνου Βενέτη.
  1. Αποδοχή δωρεάς στη δημοτική Πινακοθήκη ‘’Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κατσαφάνας,’’ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20212/30-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας.
  2. Αποδοχή δωρεάς στη δημοτική Πινακοθήκη ‘’Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κατσαφάνας’’ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20214/30-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης της οδού Πολυκράτους (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) της Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης των οδών Κ.ΓΕΜΕΛΟΥ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ – Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & τοποθέτηση Καμπινών Τηλεπικοινωνίας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας UNITED FIBER M.A.E.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης του με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6574 Φορτηγού – κοινού μη ανατρεπόμενου – κλειστού, του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου-Τομέας Α’, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος από τον υπάλληλο ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κλάδου ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας, ο οποίος δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης του με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4137 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας από τον υπάλληλο ΤΣΕΝΤΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ο οποίος δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης του με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4105 και του με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6338, υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης των με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4092 Επιβατικού, ΚΗΥ 6338 Επιβατικού, ΚΗΥ 6574 Φορτηγού-κοινού μη ανατρεπόμενου – κλειστού, του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου- Τομέας Α’, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος από τον υπάλληλο ΠΑΝΤΑΖΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ του ΠΑΝΑΓΗ, κλάδου ΥΕ Εργ. Πρασίνου, ειδικότητας ΥΕ Εργ. Πρασίνου, ο οποίος δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
  1. Έγκριση ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης των με αρ. κυκλ. ΖΡΚ 708 δίκυκλου και ΚΗΥ 6542 Φορτηγού- κοινού μη ανατρεπόμενου – ανοικτού, οχήματα του Τμήματος Μελετών-Έργων Πρασίνου και Παιδικών χαρών, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος από τους υπαλλήλους ΚΟΒΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κλάδου ΔΕ Κηπουρών, ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών και ΝΑΣΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΔΕ Κηπουρών, ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών, οι οποίοι δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγών.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μετατόπισης της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης με την υπ΄ αριθμ. 333/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από την οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ.19, στην οδό ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ αρ.5, λόγω αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, στην οδό ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΙΜΩΝΟΣ) με αρ.62 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΤΣ. Δ., που αφορά την μητέρα του κ. ΤΣ. Α., σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 59,04 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Δ. Κουμπάκη, έναντι του καταστήματος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ. 6 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.