Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2024.
  2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με Α/Α Συστήματος 204656 για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 32.177,42€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σε συμμόρφωση με τη με αρ. 613/2024 απόφαση του 3ου Κλιμάκιου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με Α/Α Συστήματος 203474 για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2023» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
  4. Έγκριση παραχώρησης χώρου στάθμευσης ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ Θεάτρου για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης από τον Εθελοντικό Σύλλογο ΛΑ ΦΑΜΙΛΙΑ ΠΑΙΔΙ.
  5. Έγκριση της με αρ. 3043/01-05-2024 απόφασης Δημάρχου που αφορά στην εξουσιοδότηση της Δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, Μαρίας Καραφέρη του Κωνσταντίνου (ΑΜΔΣΠ 2979), όπως παραστεί κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 01-05-2024 όπου συζητείται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της υπ’ αρ. 51877/4776/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις οργάνωσης του προγράμματος Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη «Καλοκαίρι στην πόλη μου 2024».
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΧΕΙΜΑΡΑΣ αρ. 1 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΚΟΝ.ΣΤ. που αφορά τον σύζυγό της κ. ΚΑΛ.Θ., κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  8. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής & Πλήρους Επεξεργασίας” του κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ επί της οδού ΓΕΜΕΛΟΥ αρ. 286, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
  9. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη λόγω κατάργησης της «ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10- 2023) περί υποχρέωσης κατάργησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.