Σας καλούμε να συμμετέχετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτκής Αρχής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), κατ’ άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010 ως προστέθηκε στο άρθρο αρ. 7 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 8182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων έως το μεσημέρι της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024.

Ημερήσια διάταξη θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Author

Comments are closed.