ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΜΕ 2/2022 (αρ. πρωτ. 8740/11-03-2022 και Α.Δ.Α.: 63ΡΓΩΚΑ-1ΧΦ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΜΕ ΟΚΤΩ (08) ΑΤΟΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Comments are closed.