Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 1η, Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος της
Οικονομικής Επιτροπής την 12η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της τακτικής ημερήσιας διάταξης σε εφαρμογή της
με υπ’ Αρ. Πρωτ.:77233/13-11-2020 (Αριθμ. Εγκύκλιου 426) του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων, για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (
Covid-19) ( αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχή σας και τη ψήφο σας ανά θέμα από 10:00 έως 12:00
) στο email oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr.
Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.
Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2021 με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19».

Author

Comments are closed.