Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Σάμιος Ηλίας (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αντιπρόεδρος: Λουκίσας Αναστάσιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

email: sxolepinik@yahoo.com | τηλ: 2104906021

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

  1. Το με αρ. πρωτ. 2316/23-01-2024 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Πολιτισμού & Παιδείας , με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.
   2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463 /2006(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006)»Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
   3. Την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.022011(ΦΕΚ 318/ τ. Β΄/25.02.2011),όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ 1940/19.01.2018(ΦΕΚ 310/τ. Β΄/02.02.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019( ΦΕΚ3537/τ. Β΄/20.09.2019)
   4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν 4623/2019 (ΦΕΚ 134/ τ. Α΄/09.08.2019)”Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
   5. Την υπ΄αρ. 102/13.09.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) με θέμα: »Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού»
   6. Το με αρ. πρωτ: 66008/24.09.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Τροποποίηση της 8440/2011 Υπουργικής Απόφασης « Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»(Β΄318)»
   7. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 227 του Ν. 3463/06 δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμετοχή σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.
   8. Σύμφωνα με την περιπτ. Β΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 όπως τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4604/19 στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, το Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. , μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζόμενων ή υποδεικνυόμενων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζόμενων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη του διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από έναν (1).
   9. Το με αρ. πρωτ: 004895/ΕΞ/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: «Αποστολή στοιχείων των Δ/ντών-ντριών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη με σειρά αρχαιότητας ως προς τη θέση ευθύνης».
   10. Το με αρ. πρωτ: 000222/ΕΞ/2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: «Αποστολή στοιχείων των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη με σειρά αρχαιότητας ως προς τη θέση ευθύνης».
   11. Το με ημερομηνία 11.01.2024 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη
   12. Το με αρ. πρωτ: 11/18.01.2024 έγγραφο μη συμμετοχής του Δ/ντή του 15ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Νικολαίδη Κωνσταντίνου ως μέλος στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Π/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.
   13. Την παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 5056 /2023 (ΦΕΚ 163 /τ. Α΄/06.10.2023).

Παρακαλούμε όπως:

– Ορίσετε τα μέλη και τους αναπληρωτές τους στο δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη»:

Α. Εννέα (9) μέλη, ήτοι τα 3/5 των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν υπόδειξης του Δημάρχου

Β. Δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, από τις λοιπές παρατάξεις.

ΑΔΑ: 6ΓΕΗΩΚΑ-7ΡΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της περίπτωσης α΄, παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019, ορίζονται ως υποχρεωτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους:

Γ. Δύο (2) Διευθυντές/ντριες εκ΄ των πέντε (5) αρχαιότερων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους ως εξής: τακτικό μέλος η Δ/ντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Μαγαλιού Φρειδερίκη με αναπληρωτή τον Δ/ντή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Γερατσούλη Βασίλειο και τακτικό μέλος τον Δ/ντή του 23ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Ζυμβρακάκη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Δ/ντή του 25ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Γκαρίπη Αθανάσιο.

Δ. Μια (1) εκ΄ των αρχαιότερων νηπιαγωγών με την αναπληρώτριά της ως εξής: τακτικό μέλος η Προϊσταμένη του 17ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας κ. Κατσαδήμα Γεωργία με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του 14ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας κ. Παναγή Ευστρατία.

Ε Μια/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με τον αναπληρωτή του ως εξής : τακτικό μέλος η κ. Λαζοπούλου Γιάννα με αναπληρωτή τον κ. Βασιλείου Βασίλειο.

-Προβείτε στηνεκλογήτου/τηςΠροέδρουκαιτου/τηςΑντιπροέδρουστοανωτέρω ΔιοικητικόΣυμβούλιο.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής λήγει την 29/06/2024.

Β. Άκουσε:

Το Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μ. Μαραγκάκη που πρότεινε ως τακτικά μέλη τους κ.κ. Σάμιο Ηλία, Λουκίσα Αναστάσιο, Σταθοπούλου – Τσισκάκη Μαρία, Αιγινίτη Άννα, Μαυρουκλή Νικόλαο, Μουταφίδη Γεώργιο, Κολυβά Ανδρέα, Σταματιάδη Αντώνιο, Παπαπαδάκη Μιχαήλ με αναπληρωτές τους κ.κ. Λυμπερόπουλο Σωτήριο, Παβαδά Ελένη, Χρονάκη Κυριακούλα.

Επίσης πρότεινε ως τακτικά μέλη την Δ/ντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Μαγαλιού Φρειδερίκη με αναπληρωτή τον Δ/ντή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Γερατσούλη Βασίλειο, τον Δ/ντή του 23ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Ζυμβρακάκη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Δ/ντή του25ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας κ. Γκαρίπη Αθανάσιο και την Προϊσταμένη του 17ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας κ. Κατσαδήμα Γεωργία με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του 14ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας κ. Παναγή Ευστρατία.

Από τον Συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» προτάθηκε ως τακτικό μέλος η κ. Μαριόλα Μαρία με αναπληρώτρια την κ. Καραγιάννη Σωτηρία.

Από το Συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ‘’Η ΖΩΗ ΜΑΣ’’»,

προτάθηκε ως τακτικό μέλος η κ. Μπούτση – Χαραλαμπίδου Αθηνά με αναπληρώτρια την κ. Πισπα Φανή.

Από τον Συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ» κ προτάθηκε ως τακτικό μέλος η κ. Καναβά Βασιλεία με αναπληρωτή τον κ. Καπόγλη Ιωάννη.

Ακολούθησε η διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή των δυο εκ των τριών προτάσεων. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατέδειξε τις προτάσεις των Συνδυασμών «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ‘’Η ΖΩΗ ΜΑΣ’’».

Από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη προτάθηκε η κ. Λαζοπούλου Ιωάννα με αναπληρωτή τον κ. Βασιλείου Βασίλειο.

και μετά από διαλογική συζήτηση το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 6ΓΕΗΩΚΑ-7ΡΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως μέλη του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη”.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Σάμιος Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος
  2. Λουκίσας Αναστάσιος Πολίτης
  3. Σταθοπούλου – Τσισκάκη Μαρία Πολίτης
  4. Αιγινίτη Άννα Δημοτική Σύμβουλος
  5. Μαυρουκλής Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
  6. Μουταφίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
  7. Κολυβάς Ανδρέας Πολίτης
  8. Σταματιάδης Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος
  9. Παπαδάκης Μιχαήλ Πολίτης
  10. Μαριόλα Μαρία Πολίτης
  11. Μπούτση – Χαραλαμπίδου Αθηνά Δημοτική Σύμβουλος
  12. Μαγαλιού Φρειδερίκη Δ/ντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας
  13. Ζυμβρακάκης Ιωάννης Δ/ντής 23ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας
  14. Κατσαδήμα Γεωργία Προϊσταμένη 17ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας
  15. Λαζοπούλου Ιωάννα Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Λυμπερόπουλος Σωτήριος Πολίτης
  2. Παβαδά Ελένη Πολίτης
  3. Χρονάκη Κυριακούλα Πολίτης
  4. Καραγιάννη Σωτηρία Πολίτης
  5. Πισπα Φανή Πολίτης
  6. Γερατσούλης Βασίλειος Δ/ντής 19ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας
  7. Γκαρίπης Αθανάσιος Δ/ντής 25ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας
  8. Παναγή Ευστρατία Προϊσταμένη 14ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας
  9. Βασιλείου Βασίλειος Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων

Β. Εκλέγει Πρόεδρο τον κ. Σάμιο Ηλία και Αντιπρόεδρο τον κ. Λουκίσα Αναστάσιο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη” ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 240 του Ν. 3463 /2006(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023) και λήγει την 29/06/2024.