Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κάλυψη» μπορούν να υποβάλλουν άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη , όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Αυτή είναι η δεύτερη επαναληπτική Πρόσκληση και  αφορά στη μίσθωση ενός ακινήτου (οικίας) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ». Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η μοριοδότηση μεταξύ των νοικοκυριών που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξής τους στο Πρόγραμμα γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 Πολύτεκνες οικογένειες 10
2 Τρίτεκνες οικογένειες 9
3 Άτομα με Αναπηρία (67% και άνω) 8
4 Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου 7
5 Μονογονεϊκές οικογένειες 6
6 Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά 5
7 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 4
8 Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 3
9 Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ 2

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Αγ.Ι. Ρέντη (Μπιχάκη 8, 2ος όροφος, Κοινωνική Υπηρεσία) από τις  10/01/2024 έως την 15/01/2024  είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική στο e-mail: Kalipsi@nikaia-rentis.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2132004822,2132004874 (κα.Ωμορφονίδου Άννα).

Author

Comments are closed.