Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 -2-2020 και ώρα 21.00 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έτους 2020.

2. Έγκριση του σχεδίου της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

3. Έγκριση Επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΚΕ.Ν.Ι.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ. οικονομικού έτους 2020, με ποσό ύψους € 400.000,00.

4. Έγκριση της με αρ. 3/2020 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στον «καθορισμό καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-ΝΠΙΔ» για την περίοδο από 1/1/2020 έως και 21/10/2020 και έως την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ αρ. 173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) σε βάρος του ΚΑ: 15.6117.0001 «Αμοιβές Προέδρου & Μελών ΔΣ» προϋπ/σμού εξόδων οικον/κού ετους 2020 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.».

5. Έγκριση μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με θέμα «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤOY ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ».

6. Έγκριση δέσμευσης για την ένταξη της υπό χρηματοδότηση πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2020 -2024.

7. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη” με κωδικό ΟΠΣ 5001876, ως προς τα άρθρα 7,8,10.

8. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2019.

9. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

10. Έγκριση Πρακτικής Άσκησης δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

11. Τοποθέτηση υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, σε σχολική μονάδα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

12. Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Χαλκηδόνας για γραφεία στην ομάδα Α.Ο.ΧΑΛΚΗΔΩΝ.

13. Παραχώρηση χώρου στον ερασιτέχνη Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ., για τη στέγαση γραφείων.

14. Παραχώρηση χώρου στον ερασιτέχνη Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ., για τη στέγαση νέων τμημάτων Κick Boxing και Tae Kwon do.

15. Παραχώρηση χώρου στο 9ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Νίκαιας.

16. Έγκριση διοργάνωσης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

17. Έγκριση διοργάνωσης ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 2020.

18. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ΄ Τριμήνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2019.

19. Ορισμός Υπολόγων Παγίας Προκαταβολής, οικονομικού έτους 2020, για τις κοινότητες Νίκαιας και Αγ.Ι.Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

20. Έγκριση τροποποίησης της χρήσης κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Author

Comments are closed.