Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 -12-2019 και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

 

 • Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.
 • Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), για τη δημοτική περίοδο 2019-20123.
 • Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έτους 2019.
 • Έγκριση του σχεδίου της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2019.
 • Έγκριση της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» για το οικονομικό έτος 2019.
 • Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ», στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ», στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».
 • Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban Innovative Actions (UIA).
 1. Έγκριση συνέχισης της λειτουργίας της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ –ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚΗΑ) & ΝΕΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ» του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο της με κωδικό MISS 5003456.
 2. Έγκριση ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ΄».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο: ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ από ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως Π.ΡΑΛΛΗ’’, αναδόχου εταιρείας: ARTE CONSTRU
 5. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051092835006/0/0, στην συμβολή των οδών Κρώμνης 12Α και Βορείου Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, σύμφωνα με την υπ’ αρ.836/2005 απόφαση Δ.Σ. του πρώην Δήμου Νίκαιας για τον καθορισμό του τιμήματος του προσκυρωτέου τμήματος.
 6. Έγκριση Τοπικού σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος.
 7. Έγκριση της με αρ.7/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) σχετικά με την έγκριση ή μη παραχώρησης σχολικού χώρου για τη δημιουργία νέας δομής Κ.Δ.Α.Π. – ΑμεΑ στη Δημοτική Ενότητα Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 8. Έγκριση ή μη του Κανονισμού Χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 9. Καθορισμός τελών για τη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το  οικονομικό έτος 2020.
 10. Έγκριση κανονισμού τελών Διαφήμισης του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.
 11. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων για το έτος 2020, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.
 12. Διοργάνωση Αγοράς των Καταναλωτών του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.
 13. Διοργάνωση Βιολογικής  Αγοράς του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.
 14. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ως οικονομική επιχορήγηση στους Συλλόγους Εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 15. Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας (07.00 έως 19.00 μ.μ.) της Διεύθυνσης Διοίκησης και των Τμημάτων Μόνιμου Προσωπικού και Αορίστου Χρόνου – ΄Εκτακτου Προσωπικού του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για όλες τις ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
 16. Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας (7:00 έως 19:00) του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, όλες τις ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
 17. Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας (07.00 – 19.00) των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για όλες τις ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
 18. Έλεγχος των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Comments are closed.