Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 4-2-2020 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Σύσταση προσωρινών (προσωποπαγών) θέσεων τακτικού προσωπικού και μεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

2. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)».

4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

5. Αποδοχή προγράμματος: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25).

6. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη στους όρους & συμφωνίες της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου έτους 2019».

7. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» αναδόχου εταιρείας: «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ».

8. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ» αναδόχου εταιρείας: «Π &Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ».

9. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ» αναδόχου εταιρείας: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

10. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» αναδ. «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».

11. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ» αναδ.: ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ.

12. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», αναδόχου εταιρείας: «ARTE CONSTRUCTIOΝS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε».

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη στάθμευσης σε τμήμα οδοστρώματος στην οδό Αθύρων, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη στάθμευσης σε τμήμα οδοστρώματος στην οδό Μοσχονησίων, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

15. Επικαιροποίηση της με αρ. 175/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

16. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό και ενός αναπληρωματικού στην τριμελή Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

17. Ορισμός μελών α) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αχρήστων Αντικειμένων β) Επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

18. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

19. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

20. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και του αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» με δ.τ «ΠΛΟΗΓΟΣ».

21. Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.

22. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

25. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

26. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

27. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου των δένδρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

28. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και του Ε.Ε.Τ.Ε. που αφορά τη λειτουργία του Ανοιχτού Εργαστηρίου Χαρακτικής.

29. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση: α) του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ» που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα της Νίκαιας στον Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος (πρώην Μηχανική Καλλιέργεια) και επί της οδού Θηβών 245 μετά του εξοπλισμού του και β) του χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΣΙΝΕ ΟΝΕΙΡΟ» που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα του Αγ. Ιωάννη Ρέντη και επί των οδών Μπαλτατζή 1 και Χρυσοστόμου Σμύρνης 84 μετά του εξοπλισμού του.

30. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

31. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Λόφο Δεξαμενής στον Αγ. Φίλιππo στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

32. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στην συμβολή των οδών Αγ. Άννης και 28ης Οκτωβρίου στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

33. Έγκριση κατανομής προβλεπόμενου ποσού της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

34. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού της κρατικής επιχορήγησης για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, 94.667,78 € για το οικονομικό έτος 2020, σε βάρος του ΚΑ 00.6711.0001 (Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών) του Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

35. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείων Εθνικής Αντίστασης, στην πόλη της Λάρισας στις 20 με 22 Μαρτίου 2020.

36. Συμμετοχή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens (Ευρώπη για τους Πολίτες), στο σκέλος European Remembrance (Ευρωπαϊκή Μνήμη).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Comments are closed.