Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 παρ.5 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 παρ.5 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν4635/2019,την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23-7-2020 με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 12.00 μ.μ.

Author

Comments are closed.