Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τα οριζόμενα στα άρθρα 129, 130 και 131 του Ν.4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/20-4-2022) για μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.
3. Το με αρ.Α1202/20-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με το «Σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023.
4. Τη με αριθ. 439293/18-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται στους οικείους Αντιπεριφερειάρχες, η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του Ν.4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/20-4-2022).
5. Την με αρ.πρωτ: 665072/31-05-2023 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Πειραιά και Προέδρου του ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σχετικά με την «Προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ζώνης ευθύνης μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
2023».
6. Την με αρ.πρωτ: 194/09-01-2023,ΑΔΑ.9Ζ6ΓΩΚΑ-ΗΕ3 απόφαση Δημάρχου, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη περί ορισμού Αντιδημάρχων της κας Μάλαμα Αφροδίτης ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής, με εκχώρηση της αρμοδιότητας εποπτείας, ευθύνης, παρακολούθησης και υπογραφής όλων των αποφάσεων και εγγράφων, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές ορίζονται απο τον ΟΕΥ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
7. Την με αρ.πρωτ: 31/24-03-2021,ΑΔΑ.67ΓΞΩΚΑ-270 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη σχετικά με την έγκριση του «Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
8. Την με αρ.3209/17-05-2023.ΑΔΑ.96ΧΣΩΚΑ-ΛΞΤ απόφαση Δημάρχου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη σχετικά με την επικαιροποίηση του «Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
9. Την ανάγκη καθορισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Τις ρυθμίσεις λειτουργίας και κυκλοφορίας στα Άλση της πόλης, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

1) Κατά τις ημέρες όπου υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς πολύ υψηλή (επίπεδο 4): α) Άλσος Δεξαμενής (Άγιος Φίλιππος)

 •  Οι πόρτες του άλσους θα κλείνουν για τα οχήματα.
 •  Θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο πεζών προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Φιλίππου για συμμετοχή σε τέλεση μυστηρίου και προς το Αναψυκτήριο.
 •  Eπιτρέπεται η είσοδος και παραμονή σε ένα (1) όχημα που φέρει διακριτικό σήμα ΑΜΕΑ, ή αναπηρικές πινακίδες.
 •  Επιτρέπεται η διέλευση σε ένα (1) όχημα των συμμετεχόντων στο εκάστοτε μυστήριο, σε ένα (1) όχημα των φωτογράφων, σε ένα (1) όχημα για το στολισμό.
 • Τα συνολικά τρία (3) οχήματα υποχρεούνται αφού εισέλθουν και αφού αφήσουν ανθρώπους και υλικά, να εξέρχονται άμεσα από το Άλσος.
 • Παρέχεται η δυνατότητα για δεύτερη φορά να εισέλθουν τα ίδια αυτοκίνητα για παραλαβή ανθρώπων και υλικών μετά το πέρας της τέλεσης των μυστηρίων.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των προσκεκλημένων στο Άλσος μετά τη λήξη εκάστου μυστηρίου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εντός του Άλσους, στεγασμένους ή μη.
 •  Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή εδεσμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του παρεκκλησίου (catering).
 • Απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.
 • Οι πιο πάνω προβλέψεις θα εφαρμόζονται μόνο για μυστήρια για τα οποία έχει ενημερωθεί εγγράφως το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και η αρμόδια Αντιδήμαρχος, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την τέλεσή τους. Μετά το έγγραφο προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα θα ενημερώνει τους φύλακες ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων.
 • Η ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες και συνδιοργανωτές στα μυστήρια, είναι αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου του παρεκκλησίου Αγ. Φιλίππου. Ο Υπεύθυνος, οφείλει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για όλο το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που τους αφορά και φέρει την απόλυτη ευθύνη για κάθε παράβαση.

2)Κατά τις ημέρες όπου υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς επιπέδου 5 (συναγερμός):
Κλειστοί όλοι οι χώροι πρασίνου και Άλση, για πεζούς και οχήματα. Αυστηρή απαγόρευση
κυκλοφορίας.ΑΔΑ: 68ΨΦΩΚΑ-99Κ
3)Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από προβλέψεις για κίνδυνο πυρκαγιάς, στο Άλσος
Δεξαμενής (Αγ.Φίλιππος),
‘Αλσος Βώκου, Άλσος Νυμφών(Κηποθέατρο), Περιβάλλον χώρος
Κατράκειου Θεάτρου, Πρώην Νεκροταφείο Νεάπολης:

 • β)Άλσος Βώκου: Παραμένει κλειστό. γ)Άλσος Νυμφών (Κηποθέατρο): Παραμένει κλειστό,(εκτός των ημερομηνιών τέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα φύλαξης).
 • δ)Περιβάλλον χώρος Κατράκειου Θεάτρου: Παραμένει κλειστός. ,(εκτός των ημερομηνιών τέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα φύλαξης). ε)Πρώην Νεκροταφείο Νεάπολης:Παραμένει κλειστό. 2)Κατά τις ημέρες όπου υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς επιπέδου 5 (συναγερμός): Κλειστοί όλοι οι χώροι πρασίνου και Άλση, για πεζούς και οχήματα. Αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας. ΑΔΑ: 68ΨΦΩΚΑ-99Κ 3)Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από προβλέψεις για κίνδυνο πυρκαγιάς, στο Άλσος Δεξαμενής (Αγ.Φίλιππος), ‘Αλσος Βώκου, Άλσος Νυμφών(Κηποθέατρο), Περιβάλλον χώρος Κατράκειου Θεάτρου, Πρώην Νεκροταφείο Νεάπολης:
 •  Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας εντός των Αλσών και επί των παράπλευρων οικοδομικών τετραγώνων.
 • Απαγορεύεται η οιαδήποτε χρήση φωτιάς (διακόσμηση, εστίαση / catering κλπ). Χρήση φλόγας / φωτιάς επιτρέπεται για λατρευτικούς σκοπούς μόνο στο εσωτερικό του παρεκκλησίου του Αγ. Φιλίππου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή εδεσμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του παρεκκλησίου (catering).

4) Στον ορεινό όγκο της δασικής έκτασης του όρους Αιγάλεω εντός ορίων του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα κλείνουν όλοι οι δασικοί δρόμοι του ορεινού όγκου άνωθεν (δυτικά) του 2ου Αθλητικού Κέντρου με δείκτη πρόβλεψης πυρκαγιάς 3-4-5.

5) Οι ρυθμίσεις και η απαγόρευση κυκλοφορίας, αφορούν την μέρα πρόβλεψης και έχουν ισχύ καθ΄ όλο το 24ωρο. Τα μέτρα λήγουν με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2023, εκτός των μέτρων που αφορούν όλο το έτος.

6) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται αυστηρότερες απαγορεύσεις ή περιορισμοί για τα άλση, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, την Περιφέρεια, την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Δασική Υπηρεσία, αυτές θα ισχύουν συμπληρωματικά της δικής μας απόφασης.

 

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Ο.
ΜΑΛΑΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Author

Comments are closed.