Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό δεκαπέντε (15) ατόμων,

για την υλοποίηση της Δράσης

«Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην Προσχολική Εκπαίδευση καθώς και για την Πρόσβαση Παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης»

περιόδου 2022-2023,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της εν λόγω δράσης,

και συγκεκριμένα:

ΔΥΟ (02) ΑΤΟΜΑ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΤΑ (07) ΑΤΟΜΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΡΙΑ (03) ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΤΡΙΑ (03) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

από 30/12/2022 έως και 10/01/2023, ως κάτωθι:

είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ,

στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια,

προς το Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού

Υπόψη κας Λουραντάκη Ελένης

(τηλ. επικοινωνίας: 2132075226)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Comments are closed.