Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 9η Συνεδρίαση του Σώματος, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03- 2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με το αρθρ.12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και τη παρ.3 του αρθρ.14 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 (Β΄1988) και τη με αρ.πρωτ. 33282/29-5-2020 εγκύκλιο 163 του Υπ. Εσωτερικών, χωρίς την παρουσία κοινού, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.