Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010 και του αρ. 184
του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»
(ΦΕΚ/Α΄/55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄ /76) και της με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
46819/24-07-2021 (ΦΕΚ/Β΄/3276) ΚΥΑ, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας, η οποία θα
διεξαχθεί
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την Τρίτη 27-7-2021 με ώρα έναρξης 11.30 π.μ. και ώρα λήξης
12.30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021-signed.Ver_1_1

Author

Comments are closed.