Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης
σύμφωναμε τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, σε
εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022 Εγκυκλίου 375 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, των άρθρων 31, 36 & 37 του Ν. 5013
/2023 (ΦΕΚ 12/ Α΄/19-1-2023) και της με αρ. πρωτ. 35496/25-04-2023 Εγκυκλίου 488 (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών για τους τρόπους σύγκλισης των συλλογικών οργάνων των Δήμων -αρ.11 του Ν.5043/2023 ΦΕΚ 91/Α΄/2023), που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24-07-2023 και ώρα 8.00 μ.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Θέματα

Author

Comments are closed.