Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς  9η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), με την από 11.03.2020 ΠΝΠ ΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με το αρθρ. 12 της κοινής υπουργικής  απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16.05.2020 (τ.Β΄/1869) και της παρ. 3 του αρθρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (τ.Β΄/1989) και τη με αρ.πρωτ.: 33282/29.05.2020 εγκύκλιο 163 του Υπουργείο Εσωτερικών, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ., (αποστείλατε τη ψήφο σας από 12:00 έως 13:00) στο e-mail (enotita_nikaias@nikaia-rentis.gov.gr) για τη  λήψη απόφασης των  κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της κυκλοφοριακής  ρύθμισης ως προς την προτεραιότητα των οδών Ολύμπου και Βυζαντίου έναντι της οδού Κέκροπος στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας.

 Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριοθέτηση των Λαϊκών Αγορών που διεξάγονται στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας για το έτος 2021.

Author

Comments are closed.