Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 9η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα
διεξαχθεί δια Περιφοράς την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 με ώρα έναρξης την 8.00 π.μ και ώρα
λήξης την 12:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-62010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39135/30-5-2022 Εγκυκλίου 374 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των άρθρων 36 & 37 του Ν 5013 /2023 (ΦΕΚ 12 / Α΄/ 19-1-2023).
Αποστείλατε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας και την ψήφο σας με e-mail από 8.00 π.μ και ώρα λήξης την 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitropi_p_zois@nikaia-rentis.gov.gr για την λήψη απόφασης του κάτωθι μοναδικού θέματος:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2022 και την ομαλή τέλεση των εργασιών σήμανσης και της παρέλασης. Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.