Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του
Ν3852/2010, σε εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του
(ΦΕΚ/Α΄/55), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄/76), και της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 38197/18-06-2021 (ΦΕΚ/Β΄/2660) ΚΥΑ, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28-06-2021 και ώρα 8.00
μ.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021-signed.Ver_1_1

Author

Comments are closed.