Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 7η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος δια περιφοράς,
την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ και ώρα λήξης την 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018) και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 38197/18-06-2021 (ΦΕΚ/Β΄/2660) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-signed.Ver_1_1

Author

Comments are closed.