Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη  6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), με την από 11.03.2020 ΠΝΠ ΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με το αρθρ. 12 της κοινής υπουργικής  απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16.05.2020 (τ.Β΄/1869) και της παρ. 3 του αρθρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (τ.Β΄/1989) και τη με αρ.πρωτ.: 33282/29.05.2020 εγκύκλιο 163 του Υπουργείο Εσωτερικών, την  Δευτέρα  10.07.2023 και ώρα 19:00 μ.μ., στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ( Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71 )  για τη  λήψη απόφασης του  κάτωθι θέματος:

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.

gov.gr)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης της οδού Αμυραδάκη της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη  ( από την οδό Σωκράτους έως την οδό Ικάρων).

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  κατακόρυφης  σήμανσης  της οδού Φιλήντας της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Α γ.Ι.Ρέντη ( από την οδό Ν.Μπελογιάννη έως την οδό Καλλιπόλεως).

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας  (Καφετέρια – Μπαρ)» του κ. Γεώργιου Μπέση    επί της οδού Π.Τσαλδάρη   αρ. 4   στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πλήρους Επεξεργασίας» που ανήκει στην εταιρεία ΄΄ANTICO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε΄΄   επί της οδού Ολύμπου αρ. 64 & Καραϊσκάκη   στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

Author

Comments are closed.