Σας προσκαλούμε στην 43η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29-12-2023 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γ. Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39456/15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρ. 31 & 37 του Ν 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-01-2023), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ_ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2023

Author

Comments are closed.