Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος δια περιφοράς, την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018) σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.24489/17- 04-2021 (ΦΕΚ/Β΄/1558) ΚΥΑ και της με αρ. Πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-4-2021 Εγκυκλίου 40 του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-signed.Ver_1_1

Author

Comments are closed.