Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης 2020

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 3η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της

διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Πέμπτη 30 Aπριλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ (αποστείλατε τη ψήφο σας ανά θέμα από 12:00 έως 14:00 ) στο email epitropi_p_zois@nikaia-rentis.gov.gr για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

Author

Comments are closed.