Σας προσκαλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 31-1-2023 και ώρα 8.30 π.μ. στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γ. Γρεβενών 5-7, 1ος όροφος), σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018), σε εφαρμογή του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ
Α΄/112), της με αρ. πρωτ. 39456 / 15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών για την
λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του αρ.78 του Ν. 4954 / 2022 (ΦΕΚ
A’ /136), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ_ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-2023

Author

Comments are closed.